အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Thursday, 28 April 2011

တရားေတာ္မ်ားနာယူနိဳင္ပါျပီ.

တရားေတာ္မ်ားနာယူနိဳင္ပါျပီ..
၁    ခႏၶာငါးပါး သူသတ္ေယာက်ၤား တရားေတာ္       ၁၇.၀၉.၂၀၀၄ 
မိဂဒါဝုန္
၂    အႏုရာဓ ဥပမာျပ ဒိဌိျဖဳတ္ တရားေတာ္           ၁၈.၀၉.၂၀၀၄    မိဂဒါဝုန္
၃    မဟာတဏွာ သခါၤရသုတ္ တရားေတာ္            ၁၉.၀၉.၂၀၀၄    မိဂဒါဝုန္

၄    ေသနည္းသင္ တရားေတာ္                         ၂၀.၀၉.၂၀၀၄    မိဂဒါဝုန္
၅    ယမတရဟန္း ဥပမာျပ တရားေတာ္               ၂၁.၀၉.၂၀၀၉    မိဂဒါဝုန္
၆    သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ တရားေတာ္ (၁)         ၈.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၇    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၂)          ၉.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၈   သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၃)         ၁၀.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၉    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၄)         ၁၁.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၀    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၅)       ၁၂.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၁   သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၆)       ၁၃.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၂    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၇)       ၁၄.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၃    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၈)       ၁၅.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၄    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၉)       ၁၆.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၅    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၀)     ၁၇.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၆    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၁)     ၁၈.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၇   သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၂)     ၁၉.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၈    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၃)     ၂၀.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၁၉    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၄)     ၂၁.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၂၀    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၅)     ၂၂.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၂၁    သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၆)     ၂၃.၀၅.၂၀၀၄    မႏၲေလး
၂၂    မဟာသဠပုတၱသုတ္ တရားေတာ္                ၁၆.၁၂.၂၀၀၅    မႏၲေလး
၂၃   ကူဋဘာဂိရသုတ္ တရားေတာ္                   ၁၇.၁၂.၂၀၀၅    မႏၲေလး
၂၄    ကုဣသုတ တရားေတာ္                          ၁၈.၁၂.၂၀၀၅    မႏၲေလး
၂၅    သီလာႏိုသံသသုတ္ တရားေတာ္                ၁၉.၁၂.၂၀၀၅    မႏၲေလး
၂၆    ကစၥဇာတ္ တရားေတာ္                           ၂၀.၁၂.၂၀၀၅    မႏၲေလး
၂၇    ကုသိုလ္ ႏွင့္ အကုသိုလ္ တရားေတာ္           ၁၇.၀၅.၂၀၀၆    ေညာင္ဦး
.................................................................................................................

0 comments:

Post a Comment