အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Sunday, 29 May 2011

Windows 7 Personalize ျပႆနာ

%3Cdiv+class%3D%22post+hentry%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fpost-edit.g%3FblogID%3D8366567693998573778%26amp%3BpostID%3D2931777542917812311%22+name%3D%226853260575607285077%22%3E%3C%2Fa%3E+%0D%0A%3Ch3+class%3D%22post-title+entry-title%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.knowledgewar07.com%2F2011%2F05%2Fwindows-7-personalize.html%22%3EWindows+7+Personalize+%E1%80%BB%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%94%E1%80%AC%3C%2Fa%3E+%3C%2Fh3%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22post-body+entry-content%22%3E%0D%0A%3Cdiv+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%80%80%E1%81%BD%E1%82%8A%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94++Windows+7+%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AB+%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B4%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC+%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD+Windows+7++Starter+%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94+Windows+7+Home+Basics+%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AB+Dsktop+%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+Right++Click+%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AB+Personalize+%E1%80%99%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B++%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF+Right+Click+%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94+%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF++%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B+%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%AC+Folder%2C+Icons+%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF+Name+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8++%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9+Personalize+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B+%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%80%E1%81%BD%E1%82%8A%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9++%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7+Personalize+%E1%80%99%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+Windows+%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+Personalize++%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+themes%2C+background%2C+sounds%2C+screen+saver%2C++mouse+pointer%2C+desktop+icons+%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%80%E1%80%B9++%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B+%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94+%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94++%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B+%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22color%3A+red%3B+text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%3Cb%3E%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%26nbsp%3B%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%0D%0A%3Cb%3EChange+System+Sound+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A1.+%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8+Start+Menu+%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95+Search+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EChange+Sound%3C%2Fb%3E+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B+Sound+%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%95%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC+%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B+%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%BD++%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EChange+System+Sound%3C%2Fb%3E+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+Click+%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-I--dLg0jAMk%2FTdLNJc2NU9I%2FAAAAAAAAAc4%2FbtIALEHnWvU%2Fs1600%2F1.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-I--dLg0jAMk%2FTdLNJc2NU9I%2FAAAAAAAAAc4%2FbtIALEHnWvU%2Fs1600%2F1.JPG%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B2.+Click+%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94+%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3ESound%3C%2Fb%3E+%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%BD+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-Jg45wzzoO-0%2FTdLNO_4z1CI%2FAAAAAAAAAc8%2FbEYB6q-wJS0%2Fs1600%2F2.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-Jg45wzzoO-0%2FTdLNO_4z1CI%2FAAAAAAAAAc8%2FbEYB6q-wJS0%2Fs320%2F2.JPG%22+width%3D%22285%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%0D%0A%3Cb%3EScreen+Saver+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8+Start+Menu+%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95+Search+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EChange+screen+saver%3C%2Fb%3E+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B++%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%94+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B4%E1%80%80%E1%80%B9+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EScreen+saver%3C%2Fb%3E+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Ejd8_8Pctsk%2FTdLNcwPlsgI%2FAAAAAAAAAdE%2F4wH7cCEix3w%2Fs1600%2F4.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Ejd8_8Pctsk%2FTdLNcwPlsgI%2FAAAAAAAAAdE%2F4wH7cCEix3w%2Fs320%2F4.JPG%22+width%3D%22296%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%3Cb%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+x-small%3B%22%3EColor+Scheme%3C%2Fspan%3E+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A1.+%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8+Start+Menu+%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95+Search+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+x-small%3B%22%3Etheme%3C%2Fspan%3E%3C%2Fb%3E+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%BD+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EChange+the+color+scheme+%3C%2Fb%3E%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+Click+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-ajy0zv_4DsA%2FTdLOFNV2EVI%2FAAAAAAAAAdI%2FRlktmz3198k%2Fs1600%2F5.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+src%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-ajy0zv_4DsA%2FTdLOFNV2EVI%2FAAAAAAAAAdI%2FRlktmz3198k%2Fs1600%2F5.JPG%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Ejd8_8Pctsk%2FTdLNcwPlsgI%2FAAAAAAAAAdE%2F4wH7cCEix3w%2Fs1600%2F4.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A2.+Click+%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94+%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+Window+Color+and+Appearance+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%BD+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B4%E1%80%80%E1%80%B9+theme+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-uQcbxyL-298%2FTdLOSPjDuxI%2FAAAAAAAAAdM%2FiKi-fftj00w%2Fs1600%2F6.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-uQcbxyL-298%2FTdLOSPjDuxI%2FAAAAAAAAAdM%2FiKi-fftj00w%2Fs320%2F6.JPG%22+width%3D%22295%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%0D%0A%3Cb%3EFolder+name%2C+Icons+%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8+%28%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%29+Windows+Background+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A1.+%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8+Start+Menu+%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95+Search+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3Etheme%3C%2Fb%3E+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%BD%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E+Change+the+color+scheme%3C%2Fb%3E+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+Click+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-ajy0zv_4DsA%2FTdLOFNV2EVI%2FAAAAAAAAAdI%2FRlktmz3198k%2Fs1600%2F5.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+src%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-ajy0zv_4DsA%2FTdLOFNV2EVI%2FAAAAAAAAAdI%2FRlktmz3198k%2Fs1600%2F5.JPG%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A2.+Click+%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94+%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EWindow+Color+and+Appearance+Box%3C%2Fb%3E+%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%BD+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EAdvance%3C%2Fb%3E+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-uQcbxyL-298%2FTdLOSPjDuxI%2FAAAAAAAAAdM%2FiKi-fftj00w%2Fs1600%2F6.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-uQcbxyL-298%2FTdLOSPjDuxI%2FAAAAAAAAAdM%2FiKi-fftj00w%2Fs320%2F6.JPG%22+width%3D%22295%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B3.+%E1%80%91%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94%3Cb+style%3D%22color%3A+red%3B%22%3E+Windows+Color+and+Appearance%3C%2Fb%3E+%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%94+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B4%E1%80%80%E1%80%B9+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-fAEnK8gN0T0%2FTdLPOJ6nyAI%2FAAAAAAAAAdU%2FGG5eUbo1-vw%2Fs1600%2Fv.png%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-fAEnK8gN0T0%2FTdLPOJ6nyAI%2FAAAAAAAAAdU%2FGG5eUbo1-vw%2Fs320%2Fv.png%22+width%3D%22296%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-r2QgNXc7sXk%2FTdLO1LHHnGI%2FAAAAAAAAAdQ%2FcToLlKmbbhk%2Fs1600%2F7.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%3Cb%3EDesktop+Icons+%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B1.+%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8+Start+Menu+%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95+Search+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3Eicons%3C%2Fb%3E+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BD++%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EShow+or+Hide+common+icons+on+the+desktop%3C%2Fb%3E+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+Click+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%26nbsp%3B+%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-EebnJqiwImQ%2FTdLPdur7B6I%2FAAAAAAAAAdY%2FGNUF-kPsMeU%2Fs1600%2F8.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%2288%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-EebnJqiwImQ%2FTdLPdur7B6I%2FAAAAAAAAAdY%2FGNUF-kPsMeU%2Fs320%2F8.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A2.+%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EDesktop+Icon+Setting%3C%2Fb%3E+%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%94+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%80%E1%80%B9%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E+Icons%3C%2Fb%3E+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC+%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-I2jwepCYE3w%2FTdLPr_TNmTI%2FAAAAAAAAAdc%2F5GyUJ_OsE6E%2Fs1600%2F9.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-I2jwepCYE3w%2FTdLPr_TNmTI%2FAAAAAAAAAdc%2F5GyUJ_OsE6E%2Fs320%2F9.JPG%22+width%3D%22285%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A3.+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EChange+Icon%3C%2Fb%3E+%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+Click+%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B4%E1%80%80%E1%80%B9+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-TUYN93s_oTQ%2FTdLPzMLdfbI%2FAAAAAAAAAdg%2FH8i_b_f2VOY%2Fs1600%2F10.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22320%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-TUYN93s_oTQ%2FTdLPzMLdfbI%2FAAAAAAAAAdg%2FH8i_b_f2VOY%2Fs320%2F10.JPG%22+width%3D%22298%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%0D%0A%26nbsp%3B%3Cb%3EMouse+Pointers+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%3C%2Fb%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A1.+%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8+Start+Menu+%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95+Search+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+icons+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%99%E1%80%BD+%3Cb+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3EChange+how+the+mouse+pointer+looks%3C%2Fb%3E+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+Click+%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-tjqK0MJUblw%2FTdLQLPBVw9I%2FAAAAAAAAAdk%2FBi0Cm7DnqsQ%2Fs1600%2F11.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%2290%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-tjqK0MJUblw%2FTdLQLPBVw9I%2FAAAAAAAAAdk%2FBi0Cm7DnqsQ%2Fs320%2F11.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A2.+%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+Mouse+Properties+%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+Box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%94+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%80%E1%80%B9+Mouse+Pointer+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-HqWBvCURHoc%2FTdLQSofnlGI%2FAAAAAAAAAdo%2FlMP-wSI7Qbs%2Fs1600%2F12.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22319%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-HqWBvCURHoc%2FTdLQSofnlGI%2FAAAAAAAAAdo%2FlMP-wSI7Qbs%2Fs320%2F12.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8+%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%80%85%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22post-footer%22%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22post-footer-line+post-footer-line-1%22%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22post-author+vcard%22%3E+Posted+by+%3Cspan+class%3D%22fn%22%3E%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%AE%3C%2Fspan%3E+%3C%2Fspan%3E+%3Cspan+class%3D%22post-timestamp%22%3E+at+%3Ca+class%3D%22timestamp-link%22+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.knowledgewar07.com%2F2011%2F05%2Fwindows-7-personalize.html%22+rel%3D%22bookmark%22+title%3D%22permanent+link%22%3E%3Cabbr+class%3D%22published%22+title%3D%222011-05-17T12%3A52%3A00-07%3A00%22%3E12%3A52+PM%3C%2Fabbr%3E%3C%2Fa%3E+%3C%2Fspan%3E+%3Cspan+class%3D%22post-comment-link%22%3E+%3Ca+class%3D%22comment-link%22+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.knowledgewar07.com%2F2011%2F05%2Fwindows-7-personalize.html%23comments%22%3E0+comments%3C%2Fa%3E+%3C%2Fspan%3E+%3Cspan+class%3D%22post-icons%22%3E+%3Cspan+class%3D%22item-control+blog-admin+pid-74958021%22%3E+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fpost-edit.g%3FblogID%3D576584714933102531%26amp%3BpostID%3D6853260575607285077%22+title%3D%22Edit+Post%22%3E+%3Cimg+alt%3D%22%22+class%3D%22icon-action%22+height%3D%2218%22+src%3D%22img%2Ficon18_edit_allbkg.gif%22+width%3D%2218%22+%2F%3E+%3C%2Fa%3E+%3C%2Fspan%3E+%3C%2Fspan%3E+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22post-footer-line+post-footer-line-2%22%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22post-labels%22%3E+Labels%3A+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.knowledgewar07.com%2Fsearch%2Flabel%2FWindows%25207%22+rel%3D%22tag%22%3EWindows+7%3C%2Fa%3E+%3C%2Fspan%3E+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22post-footer-line+post-footer-line-3%22%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22post-location%22%3E+%3C%2Fspan%3E+%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Ch2+class%3D%22date-header%22%3E%0D%0AFriday%2C+May+13%2C+2011%3C%2Fh2%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22post+hentry%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fpost-edit.g%3FblogID%3D8366567693998573778%26amp%3BpostID%3D2931777542917812311%22+name%3D%221327770235489192473%22%3E%3C%2Fa%3E+%0D%0A%3Ch3+class%3D%22post-title+entry-title%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.knowledgewar07.com%2F2011%2F05%2Ffirefox-add-on.html%22%3EFirefox+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7+Add-on+%28%E1%81%89%29+%E1%80%81%E1%80%AF%3C%2Fa%3E+%3C%2Fh3%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22post-body+entry-content%22%3E%0D%0A%3Cdiv+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22newspaper%22%3E%3C%2Fspan%3E%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94++%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7+Firefox+%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%82%94++%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8+%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B+Firefox+%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%94+%E1%80%91%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%9E%E1%80%94+%E1%80%9B%E1%80%9C%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B++%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AC+%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%98%E1%80%B0%E1%80%B8..%3AP%E1%81%8B+Firefox+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+Add-on++%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B+%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94+Firefox+%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC++%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%82%94+Add-on+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%81%E1%80%B2%E1%82%94%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9+Firefox+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF++%E1%80%B1%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%85%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B+%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7+Uninstall+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94+%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC++%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B+%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95+%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%80%85%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-ni6CKuUzsG4%2FTc1y1hGfFdI%2FAAAAAAAAAc0%2FwyJLvvRjsis%2Fs1600%2Fslow-firefox-addons.jpg%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22215%22+src%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-ni6CKuUzsG4%2FTc1y1hGfFdI%2FAAAAAAAAAc0%2FwyJLvvRjsis%2Fs320%2Fslow-firefox-addons.jpg%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv E%0D%0A/Cda"+rwile%3 '0vtexqalign A+justify%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.knowledgewar07.com%2F%22%3E%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%G07 0

1 comments:

Hay Mar ;) said...

bar tway yel ;( .. can't understand

Post a Comment