အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Monday, 13 June 2011

၂၀၀၉ သႀကၤန္ေရ. ပံုေလးမ်ား..အမွတ္တ၇

%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95+%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%80%99%E1%82%91%E1%80%95%E1%80%B9+%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-931%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_46302.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_46302%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-931%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_46302.jpg%22+title%3D%22dsc_46302%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%B1%E1%80%84%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%99+%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%9C%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-928%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4597.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4597%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-928%22+height%3D%22277%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4597.jpg%22+title%3D%22dsc_4597%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%81%A4%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AC..%E1%81%8B+%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%95%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B7..%E1%81%8B%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-932%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4603.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4603%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-932%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4603.jpg%22+title%3D%22dsc_4603%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%80+%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%99%E1%80%99%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-933%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4621.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4621%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-933%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4621.jpg%22+title%3D%22dsc_4621%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B0%E1%80%97%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-934%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4604.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4604%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-934%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4604.jpg%22+title%3D%22dsc_4604%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%95%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC+..+%28%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%97%E1%80%BA..+%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%8B%29%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-935%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4631.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4631%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-935%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4631.jpg%22+title%3D%22dsc_4631%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%92%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB+..++%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8+%E1%80%99%E1%82%91%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%95%E1%80%AB..+%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%82%95%E1%80%80+%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B7++%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC..+%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+instrumental+%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8++%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-936%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4641.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4641%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-936%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4641.jpg%22+title%3D%22dsc_4641%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%96%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-937%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4658.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4658%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-937%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4658.jpg%22+title%3D%22dsc_4658%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%80..+%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%80+..+.%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-938%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4660.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4660%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-938%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4660.jpg%22+title%3D%22dsc_4660%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9+%E1%80%A1%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%82%95%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9+%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80+%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%94%E1%80%B2..%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-939%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4664.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4664%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-939%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4664.jpg%22+title%3D%22dsc_4664%22+width%3D%22400%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%82%80%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-940%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4675.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4675%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-940%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4675.jpg%22+title%3D%22dsc_4675%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+%E1%80%99%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%80%91%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%B8..+%28%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B7%29%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-941%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4678.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4678%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-941%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4678.jpg%22+title%3D%22dsc_4678%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%28%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%29%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-942%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4682.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4682%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-942%22+height%3D%22277%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4682.jpg%22+title%3D%22dsc_4682%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%80+%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%E1%81%8B+%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%BA%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%80+%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8+%E1%80%99%E1%80%9E%E1%80%AD..%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%E1%80%86%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-943%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4687.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4687%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-943%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4687.jpg%22+title%3D%22dsc_4687%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%86%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9+%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B2+%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-944%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4692.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4692%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-944%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4692.jpg%22+title%3D%22dsc_4692%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%B6%E1%82%8F%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+%28R+%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95+%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9+%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%29%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-945%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4693.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4693%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-945%22+height%3D%22277%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4693.jpg%22+title%3D%22dsc_4693%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%98%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%84%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%BC%E1%80%B8%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-946%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4695.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4695%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-946%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4695.jpg%22+title%3D%22dsc_4695%22+width%3D%22400%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AC+%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%81%E1%81%9A%E1%80%90%E1%80%AC..%E1%81%8B+%E1%80%99%E1%82%91%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%E1%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%82%95%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8..%E1%81%8B%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-947%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4704.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4704%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-947%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4704.jpg%22+title%3D%22dsc_4704%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B0%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8..+%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%80%97%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%AD+%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%E1%81%8B%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-948%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4713.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4713%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-948%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4713.jpg%22+title%3D%22dsc_4713%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%81%B1%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9+%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9..%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-949%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4716.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4716%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-949%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4716.jpg%22+title%3D%22dsc_4716%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%99%E1%82%91%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%82%95+%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%81%9A%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%B9+%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9C%E1%80%B0%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-950%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4718.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4718%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-950%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4718.jpg%22+title%3D%22dsc_4718%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9+%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%85%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%B2%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-951%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4727.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4727%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-951%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4727.jpg%22+title%3D%22dsc_4727%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-952%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4733.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4733%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-952%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4733.jpg%22+title%3D%22dsc_4733%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95..+%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80+%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%B8..+%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC+%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC..+%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7++%E1%80%9E%E1%82%80%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%B9..%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-953%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4738.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4738%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-953%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4738.jpg%22+title%3D%22dsc_4738%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%80%80+%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-954%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4768.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4768%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-954%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4768.jpg%22+title%3D%22dsc_4768%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-955%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4775.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4775%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-955%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4775.jpg%22+title%3D%22dsc_4775%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%B0%E1%80%B8+%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%97%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%97%E1%80%BA%E1%80%AC%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-956%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4788.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4788%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-956%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4788.jpg%22+title%3D%22dsc_4788%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95%E2%80%A6++%28%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%80+%E1%80%80%E1%81%Rd%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%84%QC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7+%E1%80%85%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AC+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%94%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE..++%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%A1%E1%80%B2%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9%29%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-957%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4804.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4804%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-957%22+height%3D%22276%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4804.jpg%22+title%3D%22dsc_4804%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%98%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%9E%E1%82%80%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9F%E1%80%AC+%E1%82%8F%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%95%E1%80%B2%E2%80%A6%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-958%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fimg_1953.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22img_1953%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-958%22+height%3D%22533%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fimg_1953.jpg%22+title%3D%22img_1953%22+width%3D%22400%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-959%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fimg_1967.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22img_1967%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-959%22+height%3D%22277%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fimg_1967.jpg%22+title%3D%22img_1967%22+width%3D%22415%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%B6%E1%80%80+%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B2+%E1%80%91%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B7+%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%87%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95..%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-960%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fimg_1971.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22img_1971%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-960%22+height%3D%22533%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fimg_1971.jpg%22+title%3D%22img_1971%22+width%3D%22400%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9+%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%80%E1%81%89+%E1%80%9E%E1%82%80%E1%80%80%E1%81%A4%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B..%E1%81%8B++%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9+%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9..%E1%81%8B+%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF++%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%87%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22frame-outer++alignnone+size-full+wp-image-961%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4696.jpg%22%3E%3Cimg+alt%3D%22dsc_4696%22+class%3D%22alignnone+size-full+wp-image-961%22+height%3D%22600%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F04%2Fdsc_4696.jpg%22+title%3D%22dsc_4696%22+width%3D%22399%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0D%0A%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9F%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF++%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE..%E1%81%8B+%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9+%E1%81%80%E1%80%AB%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%80%93%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9+%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF++share+%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%AC+%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%9E%E1%80%AD+%E1%81%80%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%E1%81%8B+%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B7+%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF++%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%B3%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%87%E1%80%B0%E1%80%B8+%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8++%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%E1%81%8B+%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9+%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9+%E1%80%B1%E1%81%80%E1%80%96%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95+%E1%80%80%E1%81%BD%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%80++%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%81%E1%81%9A%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9..%E1%81%8B+%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8+%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%80%85..%E1%81%8B%3C%2Fdiv%3E%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fnyiminsan.com%2Fblog%2F%3Fcategory_name%3D2009-mdy-thingyan+%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%99%E1%80%BD

0 comments:

Post a Comment