အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Tuesday, 27 September 2011

Run Box အတြက္ Commend Key မ်ား

%3Cdiv+class%3D%22xg_headline+xg_headline-img+xg_headline-2l%22%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22ib%22%3E%0D%0A%3Cspan+class%3D%22xg_avatar%22%3E%3Ca+class%3D%22fn+url%22+href%3D%22http%3A%2F%2Ffriendsmyanmar.com%2Fprofile%2Fmoethoutkyal%22+title%3D%22%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%9A%E1%80%B9%22%3E%3Cimg+alt%3D%22%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%9A%E1%80%B9%22+class%3D%22+photo%22+height%3D%2264%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fapi.ning.com%2Ffiles%2FlyNH8cUYaoTwZQf5AYkOVrHDYJXABwTeqG4j7f9PoU6lI6CJWD9srwA-GBiPUa6r58bl2U5yIeccHx7qesLqHKZUvClsVRcWjaGju8Q3E2c_%2Flogo.gif%3Fwidth%3D64%26amp%3Bheight%3D64%26amp%3Bcrop%3D1%253A1%22+width%3D%2264%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22tb%22%3E%0D%0A%3Ch1%3E%0D%0ARun+Box+%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9+Commend+Key+%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8+%3C%2Fh1%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22discussion%22%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22description%22%3E%0D%0ARun+box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%94+%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%82%95+%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B9...........+%E1%80%B8%29%0D%0A%E1%80%80%E1%80%B2+%E1%80%90%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95+%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC+Run+box+%E1%80%99%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B2+%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95+%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B9..+%28%E1%80%9F%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%B8+%E1%81%BE%E1%80%86%E1%80%AC+%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B8%E1%80%B8%26nbsp%3B+%3AP+%29%0D%0A%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8+%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7+%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B7....+%E1%80%9F%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8+%E1%80%B8%29%0D%0AWindow+Key+%2B+R+%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+Run+box+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8+%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9....%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Program%2FUtility%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Run+Command%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B+________________________________________________________________%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Drive+C%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+c%3A%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28or%29+%5C%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Drive+D%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+d%3A%0D%0A%0D%0A%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%AF+%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9+Run+Box+%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%94+%28.%29+%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9+%28single+dot%29++%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+enter+%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB..+%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%99%E1%80%9F%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9+%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B7+%28...%29++%28three+dots%29+%E1%80%A1%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7+user+name+folder+%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD+%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB..%0D%0AWindows+XP+%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+My+computer+%26gt%3B+C%3A%5CDocuments+and+Settings%5CUsername+%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9...%0D%0AVista+%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+Windows+7+%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+My+computer+%26gt%3B+C%3A%5CUsers%5CUsername+%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%0D%0A%0D%0ARun+Box+%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+%28..%29+%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B7..+%28two+dots%29+%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8+Enter++%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+XP+%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+Documents+and+Settings+%E1%80%94%E1%80%B2%E1%82%95+Windows+7+%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC+Users++floder+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8+%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B7%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9...%0D%0A%0D%0A%E1%80%80%E1%80%B2+........+%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%95%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9+%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7+folder+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%B0+%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B7........+%E1%80%90%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%AC%E1%80%B8%0D%0Arun+commends+%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%AB+%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%82%95%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9+%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF+%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B7.....+%E1%80%B8%29%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Program%2FUtility%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Run+Command%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+_____________________________________________________________%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22%3E%0D%0A1.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Accessibility+Controls%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+accss.cpl%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0D%0A2.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Add+Hardware+Wizare%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+hdwwiz.cpl%26nbsp%3B%26nbsp%3B%0D%0A3.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Add%2FRemove+Programs%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+appwiz.cpl%0D%0A4.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Administrative+Tools%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+admintools%0D%0A5.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Authorization+Manger%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+azman.msc%0D%0A6.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Automatic+Manager%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+wuaucpl.cpl%26nbsp%3B%0D%0A7.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Bluetooth+Transfer+Wizard%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B+fsquirt%0D%0A8.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Calculator%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+cale%0D%0A9.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Certificate+Manager%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+certmgr.msc%0D%0A10.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Character+Map%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+charmap%0D%0A11.+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Check+Disk+Utility+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B+chkdsk%0D%0A12.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Clipboard+Viewer%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+clipbrd%0D%0A13.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Command+Prompt%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+cmd%0D%0A14.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Component+Service+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+dcomcnfg%0D%0A15.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Computer+Management%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+compmgmt.msc%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28or%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+CompMgmtLauncher%0D%0A16.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Control+Panel%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control%0D%0A17.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Date+and+Time+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+timedata.cpl%0D%0A18.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Device+Manager%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+devmgmt.msc%0D%0A19.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Direct+X+Troubleshooter%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+dxdiag%0D%0A20.+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Direct%26nbsp%3B+X+Control+Panel+%28If+Installed%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+directx.cpl%0D%0A21.+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Disk+Cleanup+Utility%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+claenmgr%0D%0A22.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Disk+Defragment%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+dfrg.msc%0D%0A23.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Defragment+User+Interface%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+dfrgui%0D%0A24.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Disk+Management%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+diskmgmt.msc%0D%0A25.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Disk+Partition+Manager%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+dislpart%0D%0A26.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Display+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+desktop%0D%0A27.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Display+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+desk.cpl%0D%0A28.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Display+Properties%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28w%2FAppearance+Tab+Preselected%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+color%0D%0A29.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Ditilizer+Calibration+Tool%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+tabcal%0D%0A30.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Downloads%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Downloads%0D%0A31.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+DPI+Scaling%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+dpiscaling%0D%0A32.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Driver+Package+Installer%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+dpinst%0D%0A33.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Dr.Waston+System%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Troubleshooting+Utility%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+drwtsn32%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%0D%0A34.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Driver+Verifier+Utility%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+verifier+%28or%29+reset%0D%0A35.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+DVD+Player%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+dvdplay%0D%0A36.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Encryption+File+System%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+rekeywiz%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%0D%0A37.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Event+Viewer%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+eventvwr.msc%0D%0A38.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Fax+Cover+Sheet+Editor+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+fxscover%0D%0A39.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+File+Signature+Verification+Tool%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sigverif%0D%0A40.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Findfast%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+findfast.cpl%0D%0A41.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Folders+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+folders%0D%0A42.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Fonts+%28Control+Panel%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+fonts%0D%0A43.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Fonts+Folder%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+fonts%0D%0A44.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Free+Cell+Card+Game%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+freecell%0D%0A45.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Game+Controllers%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+joy.cpl%0D%0A46.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Group+Policy+Editor%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+gpedit.msc%0D%0A47.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Iexpress+Wizard%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+iexpress%0D%0A48.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Indexing+Service%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ciadv.msc%0D%0A49.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Internet+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+inetcpl.cpl%0D%0A50.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Internet+Explorer%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+iexplore%0D%0A51.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+IP+Configuration%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Display+Connection+Configuration%29%26nbsp%3B+ipconfig%2Fall%0D%0A52.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+IP+Configuration%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Display+DNS+Cache+Contents%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ipconfig%2Fdisplaydns%0D%0A53.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+IP+Configuration%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Delete+DNS+Cache+Contents%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ipconfig%2Fflushdns%0D%0A54.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+IP+Configuration%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Release+All+Connections%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ipconfig%2Frelease%0D%0A55.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+IP+Configuration%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Refreshes+DHCP+%26amp%3B+Re-Registers+DNS%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ipconfig%2Fregisterdns%0D%0A56.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+IP+Configuration%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Renew+All+Connections%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ipconfig%2Frenew%0D%0A57.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+IP+Configuration%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Display+DHCP+Class+ID%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ipconfig%2Fshowclassid%0D%0A58.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+IP+Configuration%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Modifies+DHCP+Class+ID%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ipconfig%2Fsetclassid%0D%0A59.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+iSCSI+Initiator%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+iscsicpl%0D%0A60.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Java+Control+Panel%28If+Installed%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+jpicpl32.cpl%0D%0A61.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Java+Control+Panel%28If+Installed%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+javaws%0D%0A62.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Keyboard+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+keyboard%0D%0A63.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Libraries%28Explorer%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+explorer%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28or%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Windows+Key+%2B+E%0D%0A64.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Local+Security+Settings%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+secpol.msc%0D%0A65.+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Local+Users+and+Groups%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+lusrmgr.msc%0D%0A66.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Log+Out+Of+Windows%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+logoff%0D%0A67.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Microsoft+Chat%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+winchat%0D%0A68.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Miscrosoft+Support%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Diagnostic+Tool%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+msdt%0D%0A69.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Microsoft+Paint%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+mspaint%0D%0A70.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Mouse+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+mouse%0D%0A71.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Mouse+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+main.cpl%0D%0A72.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Network+Connections%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26hjp%3B%26o#p%" %26nbsp%3JU06nbsp%3B$26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+netconnections%0D%!i%#'6nbsp%3jEr0.bsp%3@ 6nbsp%3B%26nbsp%3B+Network+Connections%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ncpa.cpl%0D%0A74.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Network+Setup+Wizard%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+netsetup.cpl%0D%0A75.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Notepad%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+notepad%0D%0A76.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Object+Packager%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+packager%0D%0A77.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+On+Screen+Keyboard%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+osk%0D%0A78.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Optional+Features+Manager%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+optionalfeatures%0D%0A79.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Paint%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+mspaint%0D%0A80.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Password+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+password.cpl%0D%0A81.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Performance+Monitor%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+perfmon.msc%0D%0A82.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Performance+Monitor%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+perfmon%0D%0A83.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Phone+and+Modem+Options%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+telephon.cpl%0D%0A84.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Power+Configuration%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+powrcfg.cpl%0D%0A85.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Printers+and+Faxes%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+printers%0D%0A86.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Printers+Folder%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+printers%0D%0A87.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Printers+Migration+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+PrintBrmUi%0D%0A88.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Private+Character+Editor%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+eudcedit%0D%0A89.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Regional+Settings%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+intl.cpl%0D%0A90.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Registry+Editor%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+regedit%0D%0A91.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Registry+Editor%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+regedit32%0D%0A92.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Remote+Assistance%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+msra%0D%0A93.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Remote+Desktop%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+mstsc%0D%0A94.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Removable+Storage%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ntmsmgr.msc%0D%0A95.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Removable+Storage%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Operator+Requests%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+ntmsoprq.msc%0D%0A96.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Resultant+Set+of+Policy%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+rsop.msc%0D%0A97.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Run+Command+Line+Box%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+run%0D%0A98.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Scanners+and+Cameras%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sticpl.cpl%0D%0A99.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Scheduled+Tasks%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+control+schedtasks%0D%0A100.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Security+Center%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+wscui.cpl%0D%0A101.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Service%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+services.msc%0D%0A102.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Shared+Folders%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+fsmgmt.msc%0D%0A103.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Shuts+Down+Windows%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+shoutdown%0D%0A104.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Snipping+Tools%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+snippingtool%0D%0A105.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Sounds+and+Audio+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+mmsys.cpl%0D%0A106.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Sound+Recorder%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+soundrecorded%0D%0A107.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Sound+Volume%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sndvol%0D%0A108.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Spider+Solitare+Card+Game%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+spider%0D%0A109.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+SQL+Client+Configuration%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+cliconfg%0D%0A110.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Sticky+Note%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B+StikyNot%0D%0A111.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Stored+User+Names+and+Passwords+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+%26nbsp%3B+credwiz%0D%0A112.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+Configuration+Editor%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sysedit%0D%0A113.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+Configuration+Utility%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+msconfig%0D%0A114.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+File+Checker+Utility%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sfc%0D%0A115.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+File+Checker+Utility%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Scam+Immediately%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sfc%2Fscannow%0D%0A116.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+File+Checker+Utility%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Scan+Once+At+Next+Boot%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sfc%2Fscanonce%0D%0A117.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+File+Checker+Utility%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Scan+On+Every+Boot%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sfc%2Fscanboot%0D%0A118.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+File+Checker+Utility%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Return+to+Default+Setting%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sfc%2Frevert%0D%0A119.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+File+Checker+Utility%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Purge+File+Cache%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sfc%2Fpurgecache%0D%0A120.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+File+Checker+Utility%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28Set+Cache+Size+to+size+x%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sfc%2Fcachesize%3Dx%0D%0A121.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+Information%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+msinfo32%0D%0A122.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+System+Properties%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+sysdm.cpl%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%28or%29%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Windows+key+%2B+Pause%2FBreak%0D%0A123.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Task+Manager%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+taskmgr%0D%0A124.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Trusted+Platform+Module%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+RpmInit%0D%0A125.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+User+Account+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+nusrmgr.cpl%0D%0A126.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Utility+Manager%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+utilman%0D%0A127.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Windows+Firewall%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+firewall.cpl%0D%0A128.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Windows+Magnifier%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+magnify%0D%0A129.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Windows+Managerment%0D%0A%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Infrastructure%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+wmimgmt.msc%0D%0A130.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Windows+System+Security+Tools%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+syskey%0D%0A131.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Windows+Update+Launches+%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+wupdmgr%0D%0A132.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+Wordpad%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+write%0D%0A%0D%0A%0D%0A%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%9A%E1%80%B9+%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%82%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%95+%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9+%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B9...+%E1%80%B8%29%0D%0A%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC+%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8+%E1%80%91%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9...%0D%0A%26nbsp%3B%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%9A%E1%80%B9%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

0 comments:

Post a Comment