အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Wednesday, 9 May 2012

♥ Blockလုပ္ထားျခင္းခံရေသာ Websiteမ်ားအားProxy Bypassအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီးေက်ာ္ၾကည္႔ျခင္းမူရင္း== http://www.kzarboworld.com/group/networking/forum/topic/show?id=5098850%3ATopic%3A36275&xgs=1&xg_source=msg_share_topic

အျခားေသာ ေက်ာင္းမ်ား ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ website အနည္းငယ္ကိုသာ ၾကည္႕ရႈႏိုင္သည္။ google ကို block လုပ္ရန္မွာ မလြယ္ကူလွေပ။ ထိုအခါတြင္ google ၏ လက္က်န္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ ၂ မ်ိဳးျဖင္႕လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္သည္။
website ကို block လုပ္ျခင္းသည္ လြယ္ကူပါသလား။
ကြ်န္ေတာ္သည္ ထို႕ကဲသို႕ေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္ အလြန္တရာ စိတ္ဝင္စားသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဂိုလ္ဂလ္ ကို အသံုးျပဳၿပီး အဓိကမက်ေသာ စနစ္ကို သံုးၿပီး bypassing blocked ဆုိက္တ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။
၁။ ပထမအခ်က္သည္ လက္ရွိတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ရွာေဖြေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္တြင္ 'Cached' ဆိုေသာ လင္႕ခ္ကို ႏွိပ္ကာ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူသည္။
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ရုိးရွင္းလြယ္ကူၿပီး မၾကာခဏ ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး
ႏွင္႔ ဆိုက္တ္အေသမ်ားကိုသာေပးသည္။
၂။ ဒုတိယအခ်က္မွာ google ၏ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳနည္းျဖစ္သည္။
http://www.google.com/translate?langpair=en|en&u=www.blockedsite.com
(blockedsite.com ေနရာတြင္သင္ လုိအပ္ေသာေနရာကို ေရြးခ်ယ္ရမည္)
ထိုသို ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈသည္ googleကို လွည္႕စားၿပီး အဂၤလိပ္စာ မွ အဂၤလိပ္စာ သို႕ကူေျပာင္းမည္ဟုေျပာရမည္။
၃။ ေနာက္ဆံုးေသာ နည္းမွာ google Mobile ကို အသံုးျပဳၿပီး 'convert as you go' ေဖာ္ျပပါ ဘာသာျပန္ဆို မႈႏွင္႔ဆင္တူသည္။ ရွာေဖြၿပီး ရလာေသာ လင့္ခ္ကို google မွသင္႔ထံသို႕ေပးပို႕ေသာ google၏ IP
ကိုသင္ခံစားအသံုးၿပဳေနရသည္။ google သည္သင္ထံသို႕ IP လိပ္စာကို
ေပးပို႕ၿပီသည္ႏွင္႕ တၿပိဳင္နက္ သင္႕သည္ အပိတ္ခံထားရေသာ ဆိုုက္တ္္မ်ားကို
ေက်ာ္၍ ၾကည္႕ရႈႏိုင္သည္။

0 comments:

Post a Comment