အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Tuesday, 6 August 2013

Aegyo Sal – Korea’s Obsession with Beautiful Eye Bags


Sunday, August 04, 2013 5:59:00 AM - Posted in Misc - Tags: life style | Aegyo Sal
While most Western women spend ridiculous amounts of money to conceal or get rid of the puffy bags under their eyes, Korean women consider them a sign of beauty and resort to a variety of cosmetic procedures in order to get them.


# 1
Aegyo Sal, as the bizarre baggy-eyes trend is known in Korea, should not be confused with the saggy or dark purplish eyebags caused by lack of sleep and aging, those are considered unattractive pretty much everywhere. The trendy feature refers strictly to the slight puffiness of the lower eye-socket which has to match the color tone of the skin. Contrary to general beliefs and perceptions, Korean women find these little pockets of fat under the eyes cute and believe they give them a more youthful look by brightening the eyes. Ever noticed how a person’s eyes become puffy when they smile? The Koreans have, and they’ve come up with way of creating that illusion of a bright joyful facial expression without actually smiling – the aegyo sal.


# 2


# 3


# 4


# 5

What Do Beautiful Female Celebrities Have in Common?

0 comments:

Post a Comment